ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
5,10,15,20-TETRAKİS-(2,3,4,5,6-PENTAFLÜORFENIL)PORİIN-Fe(III)XLORİDİN İŞTIRAKI İLƏ KUMOLUN OKSİDLƏŞMƏSİNİN MODEL REAKSİYASININ PROFİLİ
N.İ.Salmanova

 

Kompleks birləşmə –  5,10,15,20-tetrakis-(2,3,4,5,6-pentaflüorfenil)porfin-Fe(III) xloridin  hidrogen peroksidin iştirakında kumolun aerob oksidləşmə model reaksiyasina təsirinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, göstərilən kompleks hidrogen peroksidin iştirakında guclu katalitik effektə malikdir ki, bu da Fenton reagenti təsirinə analoji olaraq aktiv reaksiya mərkəzlərinin yaranması nəticəsində baş verir.

 

Açar sözlər : kumol, havanin oksigeni ilə oksidləşmə, hidrogen peroksid, tetrafenilporfirin kompleksi, Fenton reagenti, sərbəst radikal mexanizmi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı