ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeGaInS4 BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QURLUŞU
F.M.Məmmədov, N.N.Niftiyev, F.İ.Məmmədov

 

Rentgenoqrafik analiz ilə FeGa2S4–FeIn2S4 sistemi ərintiləri öyrənilmiş, ilkin komponentlər əsasında əvəzolunma bərk məhlul sahələrinin olduğu və FeGaInS4 dördlü birləşməsinin alındığı müəyyən edilmişdir. Bu birləşmənin kristal qurluşu rentgenoqrafik nəticələr əsasında Ritveld metodu ilə dəqiqləşdirilmişdir. Belə ki, birləşmə triqonal sinqonoyada kristallaşır və qəfəs parametrləri а=3.7765(1), с=12.2257(3) Å, V=151.00(1) Å3, fəza qrupu Р-3m1 kimidir.

 

Açar sözlər : FeGa2S4–FeIn2S4 sistemi, FeGaInS4, kristal quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı