ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeGaInS4 BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QURLUŞU
F.M.Məmmədov, N.N.Niftiyev, F.İ.Məmmədov

 

Rentgenoqrafik analiz ilə FeGa2S4–FeIn2S4 sistemi ərintiləri öyrənilmiş, ilkin komponentlər əsasında əvəzolunma bərk məhlul sahələrinin olduğu və FeGaInS4 dördlü birləşməsinin alındığı müəyyən edilmişdir. Bu birləşmənin kristal qurluşu rentgenoqrafik nəticələr əsasında Ritveld metodu ilə dəqiqləşdirilmişdir. Belə ki, birləşmə triqonal sinqonoyada kristallaşır və qəfəs parametrləri а=3.7765(1), с=12.2257(3) Å, V=151.00(1) Å3, fəza qrupu Р-3m1 kimidir.

 

Açar sözlər : FeGa2S4–FeIn2S4 sistemi, FeGaInS4, kristal quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı