ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C6–C9 TSİKLOOLEFİNLƏRİN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏ REAKSİYASINA KOBALTMOLİBDEN KATALİZATORLARININ PARAMAQNİT XASSƏLƏRİNİN TƏSİRİ
H.M.Əlimərdanov, M.A.Nəcəfova, N.İ.Qəribov, N.R.Dadaşeva, E.S.Musayeva, M.Ə.Hüsyenova, A.D.Quliyev

 

Ammoniumheptamolibdat və ya molibdenlə kobalt(II) oksobromidlər qarışığı əsasında sintez olunmuş kobaltmolibden katalizatorlarının EPR metodu ilə paramagnit xassələri öynənilmişdir. EPR spektrlərindən müəyyən edilmişdirki, bu katalizatorlarda dayanıqlı radikal komplekslər əmələ gəlir. Katalizatorların stabil katalitik  təsirli   xassələrlə alınma üsülları tapılmışdır. Co:Mo  münasibətinin 1:1-dən  5:1-ə kimi artırılması tikloolifinlərin oksidləşmə reaksiyasında konversiyasının 10–15% artırılması ilə nəticələnir.

 

Açar sözlər : maye fazada oksidləşmə, elektron paramaqnit rezonans, sintez, dayanıqlı radikal kompleks, doymuş və doymamış karbohidrogenlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı