ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DƏNƏVƏRLƏŞMƏ PROSESİNİN TƏDQİQİ VƏ İNTENSİVLƏŞDİRİCİ ƏLAVƏLƏRİN DƏNƏVƏR SUPERFOSFATIN MÖHKƏMLİYİNƏ TƏSİRİNİN HESABI
Kəlbəliev Q.İ., Səmədli V.M., Əhmədov V.N., Səmədov M.M., G.M.Mustafayeva

 

Manqan sulfat, alüminium sulfat və ammonium hdroksid məhlullarının qarışığından intensivləşdirici əlavə kimi  istifadə etməklə tozşəkilli superfosfatın dənəvərləşdirilməsi prosesi tədqiq edilmişdir. Seçilmiş intensivləşdirici əlavənin təsirindən dənəvər superfosfatın keyfiyyət  göstəricilərinin yaxşılaşması, mexaniki  möhkəmliyinin yüksəlməsi və məsaməliliyinin azalması müşahidə olunmuşdur. Nəmləşdirmə prosesində kütlə mübadiləsi məsələsinin qanunauyğunluqları tədqiq edilmiş, dənəvər superfosfatın mexaniki möhkəmliyinin dənələrin məsaməliliyindən asılılığı müəyyənləşdirilmişdir.

 

Açar sözlər : superfosfat, dənəvərləşmə, diffuziya, nəmləşdirmə, möhkəmlik, məsaməlilik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı