ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
3-[(4-METOKSİFENİL)DİAZENİL]PENTAN-2,4-DİONUN MOLEKULYAR VƏ KRİSTALLİK QURULUŞU
X.C.Nağıyev, A.Y.Abiyeva, R.Ə.Əliyeva, R.K.Əsgərov, F.M.Çıraqov

 

Asetilaston əsasında yeni β-diketon – 3-[(4-metoksifenil)diazenil]pentan-2,4-dion sintez edilmişdir. Onun molekulyar və kristallik quruluşu RQA metodu ilə müəyyən edilmişdir. Monoklinik sinqoniyaya malik kristalların qəfəs ölçüləri; a=8.019(6), b=6.379(4), c=10.941(8) Å, β=94.430(13)o, V=557.9(7) Å3, fəza qr. P21/m, Z=2, ρ(hes.)=1.394 q/sm3, μ=0.102 mm-1, kristalın ölçüsü 0.20×0.30×0.27 mm3. Sintez edilmiş birləşmənin kristalda hidrazo-formada olduğu müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər : 3-[(4-metoksifenil)diazenil]pentan-2,4-dion, rentgen quruluş analizi, kristallik quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı