ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLMETAKRİLAT VƏ METAKRİLOİLSALİSİLAT SOPOLİMERLƏRİNİN ANTİBAKTERİAL XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.Ş.Rəsulzadə, A.H.Əzizov , E.Ə.İbadov, S.Q.Zeynalova, N.Ş.Rəsulov

 

Metilmetakrilatla metakriloilsalisilatın müxtəlif nisbətdə sopolimerləri sintez olunmuş və onların  antibakterial xassələri öyrənilmişdir. Sopolimerlərin və onların natrium duzunun fizioloji məhlullarının St.aureus, Ps.aeruginoza, C.albicans, E.coli bakteriyalarına qarşı minimal inhibitor qatılığı (MİQ) təyin edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində 5–10 kütlə % metakriloilsalisilat elementar üzvü saxlayan sopolimerlərin polimetilmetakrilata nisbətən antibakterial xassələri 2-4 dəfə yüksəkdir.

 

Açar sözlər : sopolimer, metakriloil salisilat, antibakterial
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı