ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ƏVƏZEDİLMİŞ İMİDLƏRİN VƏ FURANLARIN VİNİLFOSFONİUM DUZU VASİTƏSİLƏ BENZOY TURŞUSU 1,1,3,3-TETRAMETİLBUTİLİZOSİANİD VƏ ASETİLEN EFİRLƏRİNDƏN ALINMASI
A.M.Məhərrəmov, M.Vəlizadə, L.A.Cavadova, M.Ə.Allahverdiyev

Trifenilfosfinin dialkil asetilendikarboksilatlar ilə benzoy turşusunun iştirakı ilə protonlaşan intermediatları vinil­fosfonium duzların əmələ  gətirir. 1,1,3,3-Tetrametilbutilizosianidin vinilfosfonium duzu  ilə reaksiyasından alınan kompleksdən steroseçici olaraq əvəzedilmiş imidlər və furanlar yaxşı  çıxımla alınır

Açar sözlər : asetilen efiri, sıx funksionallaşmış furan, elektron çatmayan imid, fosforlaşmış ilid, üçfenilfosfin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı