ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NIKELİN(II) 3-(1-FENİL-2,3-DİMETİLPİROZOLON-5)AZOPENTADİON-2,4 REAGENTİ İLƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENT İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN SPECTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
R.Ə.Əliyeva, G.Q.Nəzərova, V.İ.Mərdanova, F.M.Çıraqov

 

Nikelin(II) 3-(1-fenil-2,3dimetil-pirozolon-5)azopentadion-2,4 reagenti ilə diantipirilfenilmetan və oksixinolin işti­rakında  kompleksəmələgətirməsi tədqiq edilmişdir: Kompleksəmələgəlmənin optimal şəraitit öyrənilmişdir. Binar (NiR) və müxtəlifliqandlı (Ni(II)–R-ДАПФМ и Ni(II)–R–Ох) komplekslər uyğun olaraq pH 7.6 və 6-da əmələ gəlir. Komplekslərin tərkbi təyin edilmişdir 1:2 (NiR) və müxtələfliqandlı komplekslər 1:2:1 kimidir. Nikelin(II) Ber qanununa tabeçilik intervalı öyrənilmişdir. 

 

Açar sözlər : nikel(II), azobirləşmələr, müxtəlifliqandlı komplekslər, diantipirilfenilmetan, oksixinolin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı