ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BENTONİT VƏ ONUN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FORMALARININ ADSORBSİON VƏ KOLLOİD-KİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Ə.İ.Yaqubov, N.M.Muradova, S.A.Məmmədova, Ü.H.Osmanova, G.M.Heydərzadə

 

Kationaktiv boyaların bentonit və onun modifikasiya olunmuş bentonitdə təcrübi və nəzəri tədqiqi nəticələri əsasında məhlulda boyaların qatılıqlarının dəyişməsinin kinetik və diffuziya əmsalına təsiri müəyyənləşdirilmişdir. Burada həmçinin riyazi modelin köməyilə baxılan laborator və sənaye miqyasında bütün parametrlərin hesablanmış qiymətləri göstərilir. Na-formalı nanobentonit nümunələri hazırlanmışdır. Na-formalı nanobentonitin Zn2+ ionlarına qarşı sorbsiya qabiliyyətinin cox yüksək olması müəyyənləşdirilmişdir. Prosesin kinetik qanuna uygunluqları oyrənilmişdir. Sinc ionlarının adsorbsiyasının entropiya və entalpiya qiymətləri paylanmanın tarazlıq əmsalının temperatur asılılığından istifadə etməklə hesablanmışdır. Sərbəst enerji DG0 ücün Hibbsin mənfi qiymətləri göstərir ki, bentonit nümunələrində termodinamiki adsorbsiya prosesi mümkündur və qeyri-ixtiyaridir. Həmçinin temperaturun artması ilə DG0-nin qiymətinin artması göstərir ki adsorbsiya yüksək temperaturda mümkündür.

 

Açar sözlər : sorbsiya, nanobentonit, kation aktiv boyalar, kinetika, entalpiya, entropiya, sərbəst enerji, sink ionları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı