ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ METAL OLMAYAN QRAFİT QURULUŞLU POLİMER KARBON NİTRİD ƏSASINDA ÇOXFUNKSİYALI ÜZVİ KATALİZATORLAR
V.M.Əhmədov

 

Tərkibində metal olmayan yeni perspektiv katalizatorların hazırlanması böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu məqalədə polimer karbon nitridlər əsasında son illərdə tərkibibdə metal olmayan yüsək aktivliyə malik üzvı heterogen katalizatorların  hazırlanması sahəsində əldə olunan nəticələr müzakirə edilir. Bu perspektiv elmi istiqamət dünyanın bir sıra aparıcı tədqiqat mərkəzlərində intensiv inkişaf etdirilir. Məqalədə qrafit-quruluşlu karbon nitridlər əsasında  hazırlanan katalizatorların foto-, elektro- və kimyəvi kataliz kimi mühüm sahələrdə istifadə imkanları analiz olunur.

 

Açar sözlər : selen, qrafit polimer karbon nitridlər, metal olmayan heterogen katalizator, oksidləşmə, hidrogenləşmə, oliqomerləşmə, suyun fotokimyəvi parçalanması, benzolun aktivləşməsi, karbon qazının aktivləşməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı