ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METIL SPIRTININ QAZ FAZADA QARIŞQA TURŞUSUNA KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELİNİN QURULMASI
Q.S.Əliyev, A.M.Əliyev, E.M.Məmmədov, Ü.Ə.Abasova, İ.V.Əhmədova

 

Təqdim olunan iş metil spirtinin qaz fazada seolit əsaslı Pd-mordenit katalizatoru üzərində oksidləşərək qarışqa turşusuna çevrilmə reaksiyasının riyazi modelinin işlənib hazırlanmasına və modelin parametrik əmsallarının identifikasiyası məsələlərinə həsr olunub. Proses üçün maddi balans tənliyi işlənib hazırlanmışdır. Tədqiq olunan proses üçün istilik balansı tənliyinin qurulmuş, çevrilmə rеаksiyalarının istilik effektləri və reaksiya məhsullarının istilik tutumlarının hesablanması üçün alqoritm tərtib olunmuş, hesablamalar yerinə yetirilmişdir. Prosesin axın tənliyi verilmiş, xarakteristik Reynolds ədədi hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : seolit əsaslı katalizator, riyazi model, maddi balans tənliyi, istilik balansı tənliyi, axın tənliyi, istilik effekti, istilik tutumu, Reynolds ədədi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı