ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİRİDİNİN AZOT 1-OKSİDLƏ 2,2- VƏ 2,3-DİPİRİDİLƏ KOHERENT-SİNXRONLAŞDIRILMIŞ OKSİDLƏŞMƏSİ
İ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.H.Vəliyeva, E.S.Bəhramov, T.M.Nağıyev

 

Azot 1-oksid və hidrogen peroksidin parçalanması və piridinin koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyalarının interferens kinetik əyrilərinin təcrübi tədqiqi aparılmışdır. Piridinin azot 1-oksidlə selektiv oksidləşmə sahəsi təyin olunmuş, 2,2-, 2,3-dipiridilin və 2,2-oksidipiridilin optimal alınma şəraitləri müəyyən olunmuşdur.

 

Açar sözlər : azot 1-oksid, hidrogen peroksid, koherent-sinxronlaşdırılmış, 2,2-, 2,3-dipiridili və 2,2-oksidipiridil
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı