ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİRİDİNİN AZOT 1-OKSİDLƏ 2,2- VƏ 2,3-DİPİRİDİLƏ KOHERENT-SİNXRONLAŞDIRILMIŞ OKSİDLƏŞMƏSİ
İ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.H.Vəliyeva, E.S.Bəhramov, T.M.Nağıyev

 

Azot 1-oksid və hidrogen peroksidin parçalanması və piridinin koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyalarının interferens kinetik əyrilərinin təcrübi tədqiqi aparılmışdır. Piridinin azot 1-oksidlə selektiv oksidləşmə sahəsi təyin olunmuş, 2,2-, 2,3-dipiridilin və 2,2-oksidipiridilin optimal alınma şəraitləri müəyyən olunmuşdur.

 

Açar sözlər : azot 1-oksid, hidrogen peroksid, koherent-sinxronlaşdırılmış, 2,2-, 2,3-dipiridili və 2,2-oksidipiridil
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı