ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
para-(METİLTSİKLOALKİL)FENOLLARIN SİRKƏ TURŞUSU İLƏ QARŞILIQLI TƏSİR REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
Ç.Q.Rəsulov, M.M.Çalışkan, Ç.Q.Salmanova, B.M.Əliyev

 

Məqalədə para-(metiltsikloalkil)fenolların sirkə turşusu ilə ZnCl katalizatoru iştirakında asilləşmə reaksiyaları nəticəsində 2-hidroksi-5-(metiltsikloalkil)asetofenonların sintezindən bəhs olunur. Apa­rıl­mış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, para-(1-metiltsiklopentil)- və para-[1(3)-me­til­tsik­lo­hek­sil]fenolların, izoprenin, piperilenin, divinilin tsiklodimerləri əsasında alınmış p-alkilfenolların sirkə tur­şusu ilə ZnCl2 katalizatorunun iştirakında asilləşmə reaksiyalarının optimal şəraitlərində 2-hidroksi-5-metiltsikloalkilasetofenonların səmərəli çıxımları 49.3–61.4% təşkil edir.

 

Açar sözlər : para-(metiltsikloalkil)fenollar, sirkə turşusu, katalizator, asilləşmə, 2-hidroksi-5-(me­ti­­l­tsi­k­lo­alkil)asetofenon
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı