ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-METİLENSULFİDO- VƏ -AMİNOALKİLARİLSULFAMİDLƏR SÜRTKÜLƏRƏ AŞQAR KİMİ
S.Ə.Məmmədov, L.S.Əliyeva, N.P.Ladoxina, Z.N.Novruzova, Ş.K.Kazımzadə

 

Arilsulfamidlərlə tiollar və aminobirləşmələrin formaldehid və benzaldehid istirakı ilə üçkomponentli reaksiyası öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ditiokarbamat və merkaptobenztiazolların benzaldehidlə  reaksiyası nəticəsində alınan sulfamidin çıxımı aşağı olur, bu yəqin ki, sterik faktorla izah olunur. Sintez olunmuş maddələrin tərkibində bir tərəfdən  elektronoakseptor sulfamid, digər tərəfdən amin və sulfid qrupu  olduğu üçün bunlar dipolyar birləşmə kimi çox asanlıqla dipolyarofillərə birləşərək pirrol və pirimidinlər əmələ gətirirlər. Sintez olunmuş bəzi sulfamidlər sürtkülərə aşqar kimi yoxlanıldıqda onların korroziyaya və yeyilməyə qarşı yüksək effekt göstərdiyi müəyyən edilmişdir. Heterotsiklik törəmələri isə yüksək effektli bakterisid olduğu aşkar edilmişdir. Streptosidin törəmələri daha effektlidir və onun 4-aminosulfonil)-2-N-izobutil-5-metilpirrolidon-3 törəməsi 0.05 % qatılıqda stafilokokk mikrobunu məhv edir, qarın yatalağı ştammlarının inkişafını dayandırır.

 

Açar sözlər : sulfamidlər, heterotsikllər, asetilaseton, benzoın, asetosirkə turşusunun etil efiri, streptosid, antikorroziya və yeyilmə xassələri, bakterisid, stafilokokk
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı