ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–Eu SİSTEMİ
T.F.Maqsudova, D.S.Əjdərova

 

Fiziki-kimyəvi analiz üsulları (diferensial-termiki, rentgenfaza, mikrostruktur, sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə Sb2Te3–Eu sistemi tədqiq edilmiş, hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bu sistem Eu–Sb–Te üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar kəsiyidir.

 

Açar sözlər : hal diaqramı, qeyri-kvazibinar kəsik, monovariant əyrilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı