ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOYMAMIŞ MONOMERLƏR ƏSASINDA SELLÜLOZANIN AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SOPOLİMERLƏŞDİRİLMƏSİ
С.V.Məmmədov, F.X.Şahgəldiyev, E.Ə.Ramazanov, L.İ.Adilova, G.M.Səfərova

 

Sellülozanın doymamış monomerlərlə qabaqcadan aktivləşdirilməklə həmin reagentlərlə sopoli­mer­ləşməsinin yeni üsulu işlənilmişdir. Aktivləşdirici  agent kimi akril və metakril turşuları qarışığından istifadə olunmuşdur

 

Açar sözlər : sellülozatərkibli materiallar, aktivləşdirmə, polyar qruplu doymamış monomerlər, makromolekulyar və lifli quruluş, səpələnmə xassəli sellüloza tozu, sopolimerləşmə prosesi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı