ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOYMAMIŞ MONOMERLƏR ƏSASINDA SELLÜLOZANIN AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SOPOLİMERLƏŞDİRİLMƏSİ
С.V.Məmmədov, F.X.Şahgəldiyev, E.Ə.Ramazanov, L.İ.Adilova, G.M.Səfərova

 

Sellülozanın doymamış monomerlərlə qabaqcadan aktivləşdirilməklə həmin reagentlərlə sopoli­mer­ləşməsinin yeni üsulu işlənilmişdir. Aktivləşdirici  agent kimi akril və metakril turşuları qarışığından istifadə olunmuşdur

 

Açar sözlər : sellülozatərkibli materiallar, aktivləşdirmə, polyar qruplu doymamış monomerlər, makromolekulyar və lifli quruluş, səpələnmə xassəli sellüloza tozu, sopolimerləşmə prosesi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı