ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOYMAMIŞ MONOMERLƏR ƏSASINDA SELLÜLOZANIN AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SOPOLİMERLƏŞDİRİLMƏSİ
С.V.Məmmədov, F.X.Şahgəldiyev, E.Ə.Ramazanov, L.İ.Adilova, G.M.Səfərova

 

Sellülozanın doymamış monomerlərlə qabaqcadan aktivləşdirilməklə həmin reagentlərlə sopoli­mer­ləşməsinin yeni üsulu işlənilmişdir. Aktivləşdirici  agent kimi akril və metakril turşuları qarışığından istifadə olunmuşdur

 

Açar sözlər : sellülozatərkibli materiallar, aktivləşdirmə, polyar qruplu doymamış monomerlər, makromolekulyar və lifli quruluş, səpələnmə xassəli sellüloza tozu, sopolimerləşmə prosesi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı