ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULFATLAŞDIRILMIŞ OLEİN TURŞUSU N-ALKİLAMİDLƏRİNİN DUZLARI VƏ KOMPLEKSLƏRİ MƏHLULLARINDAN İŞIĞIN DİNAMİK SƏPİLMƏSİ
N.Ş.Rzayeva, V.M.Abbasov, A.H.Talıbov, S.A.Süleymanova, E.H.İsmayılov

 

İşığın dinamik səpilməsi metodu ilə tərkibində sulfatlaşdırılmış olein turşusu (duzları, kompleksləri) amidləri olan su-spirt  maye mühitində zərrəçiklərin dinamikası, bu dispersiyaların 10 gün müddətində dayanıqlığı tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan inhibitorlar su/izopropil spirtində misel­lalar şəklində mövcuddur  və bu misellalar sulfatlaşdırılmış olein turşusu amidinin orta hesabla 800–1000 mo­lekulundan ibarət klasterlər şəklindədir.

 

Açar sözlər : sulfatlaşmış olein turşusu amidləri, korroziya inhibitorları, işığın dinamik səpilməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı