ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(3-METİLFENOKSİ)-3-ETİLTİOPROPANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, S.N.Qəhramanova, V.S.Həsənov

 

1-(3-Metilfenoksi)-3-etiltiopropanin aminometoksi törəmələrinin 1-(3-metilfenoksi)-3-etiltiopropan-2-olun formaldehidin ikili aminlərin iştirakında Mannix reaksiyası əsasında sintezinin imkanları tədqiq edilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələrin quruluşu element analizi, İQ və 1H NMR spektroskopiya, həmçinin mass spektrometriya üsullarları ilə təsdiq edilmişdir. Alınmış maddələr sürtkü yağlarında antimikrob aşqar, bakteriyalar və göbələklər əleyhinə antiseptik preparatlar kimi sınaqdan keçirilmişdir.

 

Açar sözlər : aminometoksi törəmələri, Mannix reaksiyası, ikili aminlər, bioloji aktiv maddələr, antimikrob aşqarlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı