ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(3-METİLFENOKSİ)-3-ETİLTİOPROPANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, S.N.Qəhramanova, V.S.Həsənov

 

1-(3-Metilfenoksi)-3-etiltiopropanin aminometoksi törəmələrinin 1-(3-metilfenoksi)-3-etiltiopropan-2-olun formaldehidin ikili aminlərin iştirakında Mannix reaksiyası əsasında sintezinin imkanları tədqiq edilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələrin quruluşu element analizi, İQ və 1H NMR spektroskopiya, həmçinin mass spektrometriya üsullarları ilə təsdiq edilmişdir. Alınmış maddələr sürtkü yağlarında antimikrob aşqar, bakteriyalar və göbələklər əleyhinə antiseptik preparatlar kimi sınaqdan keçirilmişdir.

 

Açar sözlər : aminometoksi törəmələri, Mannix reaksiyası, ikili aminlər, bioloji aktiv maddələr, antimikrob aşqarlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı