ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DƏMİRİN(III) SUDA XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTLƏ İLKİN QATILAŞDIRILARAQ TƏYİNİ
F.Espandi, R.Ə.Əliyeva, F.N.Bəhmənova, S.Z.Həmidov, G.R.Muğalova

Bərkfazalı spektroskopiya metodu vasitəsilə para-amino benzoy turşusu vasitəsilə modifikasiya olunmuş malein anhidridi-stirol sopolimeri əsaslı sorbentin və onun dəmirlə polimer kompleksin kimyəvi-analitik xassələri öyrənilib. Sorbsiya tarazlığının yaranma vaxtı müəyyən edilib. Sorbsiyanın mühitin turşuluğundan asılılığı tədqiq edilmişdi. Bərk fazanın dəmir ionlarının mürəkkəb tərkibli məhlullardan çıxarılması üçün perspektivliliyi göstərilib. Dəmirin suda effektiv təyinat metodikası işlənib hazırlanmışdı.

 

Açar sözlər : dəmir(III), qatılaşdırma, sorbent, sintez, metodika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı