ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DƏMİRİN(III) SUDA XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTLƏ İLKİN QATILAŞDIRILARAQ TƏYİNİ
F.Espandi, R.Ə.Əliyeva, F.N.Bəhmənova, S.Z.Həmidov, G.R.Muğalova

Bərkfazalı spektroskopiya metodu vasitəsilə para-amino benzoy turşusu vasitəsilə modifikasiya olunmuş malein anhidridi-stirol sopolimeri əsaslı sorbentin və onun dəmirlə polimer kompleksin kimyəvi-analitik xassələri öyrənilib. Sorbsiya tarazlığının yaranma vaxtı müəyyən edilib. Sorbsiyanın mühitin turşuluğundan asılılığı tədqiq edilmişdi. Bərk fazanın dəmir ionlarının mürəkkəb tərkibli məhlullardan çıxarılması üçün perspektivliliyi göstərilib. Dəmirin suda effektiv təyinat metodikası işlənib hazırlanmışdı.

 

Açar sözlər : dəmir(III), qatılaşdırma, sorbent, sintez, metodika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı