ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Al(III)-UN orto-KARBOKSİBENZOLAZOPİROKATEXİN VƏ KATİONLU SƏTHİ AKTİV MADDƏ SETİLTRİMETİLAMMONİUM BROMİDLƏ MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSİ
N.X.Rüstəmov, Ş.M.Bayramov

 

Spektrofotometrik metodla  alüminium(III) kationlu səthi aktiv maddə setiltrimetilammonium bromid və  orto-karboksibenzolazopirokatexin ilə müxtəlifliqandlı kompleks tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələ gəlmə şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi  və analitik xassələri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : spektrofotomet SF-46, fotometriya, alüminium(III), FEK-56 M, setiltrimetilammonium bromid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı