ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Al(III)-UN orto-KARBOKSİBENZOLAZOPİROKATEXİN VƏ KATİONLU SƏTHİ AKTİV MADDƏ SETİLTRİMETİLAMMONİUM BROMİDLƏ MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSİ
N.X.Rüstəmov, Ş.M.Bayramov

 

Spektrofotometrik metodla  alüminium(III) kationlu səthi aktiv maddə setiltrimetilammonium bromid və  orto-karboksibenzolazopirokatexin ilə müxtəlifliqandlı kompleks tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələ gəlmə şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi  və analitik xassələri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : spektrofotomet SF-46, fotometriya, alüminium(III), FEK-56 M, setiltrimetilammonium bromid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı