ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Al(III)-UN orto-KARBOKSİBENZOLAZOPİROKATEXİN VƏ KATİONLU SƏTHİ AKTİV MADDƏ SETİLTRİMETİLAMMONİUM BROMİDLƏ MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSİ
N.X.Rüstəmov, Ş.M.Bayramov

 

Spektrofotometrik metodla  alüminium(III) kationlu səthi aktiv maddə setiltrimetilammonium bromid və  orto-karboksibenzolazopirokatexin ilə müxtəlifliqandlı kompleks tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələ gəlmə şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi  və analitik xassələri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : spektrofotomet SF-46, fotometriya, alüminium(III), FEK-56 M, setiltrimetilammonium bromid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı