ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ELEKTROCİLALANMA PROSESİNDƏ ƏMƏLƏ GƏLMİŞ İŞLƏNMİŞ SULFAT TURŞUSUNUN İSTİFADƏSİNİN TƏDQİQİ
N.M.Binnətova

 

Elektrocilallanma prosesində əmələ gəlmiş işlənmiş sulfat turşusu, Mazıdağı (Tür­ki­­yə) fosforiti və flüorapatit qatışıqları əsasında dənəvərləşdirilmiş və dənəvər­ləş­di­ril­məmiş sadə superfosfat alınmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, 10 günlük yetişmə­dən sonra alınan superfosfatın əsas göstəriciləri standarta uyğundur.

 

Açar sözlər : işlənmiş sulfat turşusu, fosforit, flüorapatit, sadə superfosfat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı