ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ELEKTROCİLALANMA PROSESİNDƏ ƏMƏLƏ GƏLMİŞ İŞLƏNMİŞ SULFAT TURŞUSUNUN İSTİFADƏSİNİN TƏDQİQİ
N.M.Binnətova

 

Elektrocilallanma prosesində əmələ gəlmiş işlənmiş sulfat turşusu, Mazıdağı (Tür­ki­­yə) fosforiti və flüorapatit qatışıqları əsasında dənəvərləşdirilmiş və dənəvər­ləş­di­ril­məmiş sadə superfosfat alınmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, 10 günlük yetişmə­dən sonra alınan superfosfatın əsas göstəriciləri standarta uyğundur.

 

Açar sözlər : işlənmiş sulfat turşusu, fosforit, flüorapatit, sadə superfosfat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı