ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENİL ƏVƏZLƏYİCİLİ HİDROSİLANLARIN 1-DİMETİLAMİNO-4-QLİSİDİLOKSİBUTİN-2-YƏ KATALİTİK BİRLƏŞDİRİLMƏSİ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
Ş.Ə.Tarverdiyev, M.Alagözoğlu, Ə.Ə.Ağayev

 

Fenil radikalı saxlayan hidrosilanların platinohidrogenxlorid turşusu iş­tirakında 1-dime­til­amino-4-qlisidiloksibutin-2-yə katalitik birləşdirilməsi reaksiyaları təd­qiq olunur. Müəyyən edilmişdir ki, silisium atomunda fenil radikalının yerləşmə mövqe­yindən asılı olmayaraq istifadə olunan bütün hidrosilanlar oksiran halqasına toxunmadan üçqat karbon–karbon əlaqəsinə birləşib etilen sırası azot atomu saxlayan silisium-üzvi epoksibirləşmələr əmələ gətirirlər.

 

Açar sözlər : hidrosilan, oksiran halqası, epoksisilan, platinohidrogenxlorid turşusu, epoksid halqası, aminospirt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı