ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENİL ƏVƏZLƏYİCİLİ HİDROSİLANLARIN 1-DİMETİLAMİNO-4-QLİSİDİLOKSİBUTİN-2-YƏ KATALİTİK BİRLƏŞDİRİLMƏSİ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
Ş.Ə.Tarverdiyev, M.Alagözoğlu, Ə.Ə.Ağayev

 

Fenil radikalı saxlayan hidrosilanların platinohidrogenxlorid turşusu iş­tirakında 1-dime­til­amino-4-qlisidiloksibutin-2-yə katalitik birləşdirilməsi reaksiyaları təd­qiq olunur. Müəyyən edilmişdir ki, silisium atomunda fenil radikalının yerləşmə mövqe­yindən asılı olmayaraq istifadə olunan bütün hidrosilanlar oksiran halqasına toxunmadan üçqat karbon–karbon əlaqəsinə birləşib etilen sırası azot atomu saxlayan silisium-üzvi epoksibirləşmələr əmələ gətirirlər.

 

Açar sözlər : hidrosilan, oksiran halqası, epoksisilan, platinohidrogenxlorid turşusu, epoksid halqası, aminospirt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı