ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-VİNİLPİRİDINİN HİDROGEN PEROKSİDLƏ KOHERENT-SİNХRONLAŞDIRILMIŞ N-MONOOKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ PARAMETRLƏRİNİN ONUN DETERMİNANT QİYMƏTİNƏ TƏSİRİ
N.İ.Əli-zadə, İ.T.Nağıyeva

4-VİNİLPİRİDINİN HİDROGEN PEROKSİDLƏ KOHERENT-SİNХRONLAŞDIRILMIŞ N-MONOOKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ PARAMETRLƏRİNİN ONUN DETERMİNANT QİYMƏTİNƏ TƏSİRİ

N.İ.Əli-zadə, İ.T.Nağıyeva

4-Vinilpiridinin hidrogen peroksidlə koherent-sinхronlaşdırılmış N-monooksidləşməsi reaksiyasının kinetik ganunauyğunluglarının tədqiqi aparılmışdır. Hər bir təcrübənin determinantlarının miqdarı hesablanmış və 4-vinilpiridinin N-monooksidi alınması reaksiyasının daha ehtımal olunan sərbəst radikal mexanizmi verilmişdir ki, mexanizmdə -radikalı aparıcı rol oynayır.

 

Açar sözlər : 4-vinilpiridinin N-monooksidi, koherent-sinxronlaşdırılmış, determinant, HO2·radikalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı