ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOPENTADİEN ƏSASINDA SPİRAN QURULUŞLU REAKTİV YANACAQ KOMPONENTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Z.B.Qasımova

 

Etilen-propilenin istehsalı prosesində yan məhsul kimi alınan tsiklopentadienin çevrilmələri əsasında politsiklik spiran quruluşa malik 2-metilspiro[2,6]nonan karbohidrogeni sintez olunmuşdur. T-6 yanacağı və yeni sintez olunmuş  karbohidrogen əsasında yeni kompozisiya hazırlanmış, müasir fiziki-kimyəvi üsullarla xassələri öyrənilmişdir. Əldə olunan nəticələrə əsasən belə kompozisiyaların aviasiya sahəsində müasir tələbatı ödəyən yüksək sıxlıqlı, yüksək enerjili sintetik karbohidrogen yanacaqları kimi tədqiqi və tətbiqi məqsədyönlü hesab olunur.

 

Açar sözlər : politsiklik tsiklan karbohidrogenləri, sintetik karbohidrogenlər, naften karbo­hidrogenləri, sintetik yanacaqlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı