ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOPENTADİEN ƏSASINDA SPİRAN QURULUŞLU REAKTİV YANACAQ KOMPONENTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Z.B.Qasımova

 

Etilen-propilenin istehsalı prosesində yan məhsul kimi alınan tsiklopentadienin çevrilmələri əsasında politsiklik spiran quruluşa malik 2-metilspiro[2,6]nonan karbohidrogeni sintez olunmuşdur. T-6 yanacağı və yeni sintez olunmuş  karbohidrogen əsasında yeni kompozisiya hazırlanmış, müasir fiziki-kimyəvi üsullarla xassələri öyrənilmişdir. Əldə olunan nəticələrə əsasən belə kompozisiyaların aviasiya sahəsində müasir tələbatı ödəyən yüksək sıxlıqlı, yüksək enerjili sintetik karbohidrogen yanacaqları kimi tədqiqi və tətbiqi məqsədyönlü hesab olunur.

 

Açar sözlər : politsiklik tsiklan karbohidrogenləri, sintetik karbohidrogenlər, naften karbo­hidrogenləri, sintetik yanacaqlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı