ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOPENTADİEN ƏSASINDA SPİRAN QURULUŞLU REAKTİV YANACAQ KOMPONENTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Z.B.Qasımova

 

Etilen-propilenin istehsalı prosesində yan məhsul kimi alınan tsiklopentadienin çevrilmələri əsasında politsiklik spiran quruluşa malik 2-metilspiro[2,6]nonan karbohidrogeni sintez olunmuşdur. T-6 yanacağı və yeni sintez olunmuş  karbohidrogen əsasında yeni kompozisiya hazırlanmış, müasir fiziki-kimyəvi üsullarla xassələri öyrənilmişdir. Əldə olunan nəticələrə əsasən belə kompozisiyaların aviasiya sahəsində müasir tələbatı ödəyən yüksək sıxlıqlı, yüksək enerjili sintetik karbohidrogen yanacaqları kimi tədqiqi və tətbiqi məqsədyönlü hesab olunur.

 

Açar sözlər : politsiklik tsiklan karbohidrogenləri, sintetik karbohidrogenlər, naften karbo­hidrogenləri, sintetik yanacaqlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı