ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Сu–Pb–Tl ÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ MAYE ƏRİNTİLƏRİN TƏBƏQƏLƏŞMƏ SƏTHİNİN 3D MODELLƏŞMƏSİ
A.N.Məmmədov, Z.E.Səlimov, M.B.Babanlı

 

Сu–Pb–Tl  üçlü sistemində maye ərintilərin təbəqələşmə səthi 955–12600C temperatur və xCu=0.17–0.855 mol payı qatılıq intervalında modelləşdirilmiş və hesablanmışdır. Hesablanma tənliyi Cu–Pb və Cu–Tl sistemlərində təbəqələşmə əyrilərinin analitik ifadələrindən və üçlü sistemdə komponentlərin qar­şılıqlı təsirini nəzərə almaq üçün məhdud DTA ölçmələrinə əsaslanan funksiyadan ibarətdir. Grafikus.ru/plot3d proqramı vasitəsi ilə təbəqələşmə səthi temperature–tərkib asılılığı şəklində model­ləş­dirilmiş və vi­zuallaşdırılmışdır.

 

Açar sözlər : təbəqələşmə səthi, ikili və üçlü sistemləri, 3D modelləşmə, vizuallaşma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı