ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Сu–Pb–Tl ÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ MAYE ƏRİNTİLƏRİN TƏBƏQƏLƏŞMƏ SƏTHİNİN 3D MODELLƏŞMƏSİ
A.N.Məmmədov, Z.E.Səlimov, M.B.Babanlı

 

Сu–Pb–Tl  üçlü sistemində maye ərintilərin təbəqələşmə səthi 955–12600C temperatur və xCu=0.17–0.855 mol payı qatılıq intervalında modelləşdirilmiş və hesablanmışdır. Hesablanma tənliyi Cu–Pb və Cu–Tl sistemlərində təbəqələşmə əyrilərinin analitik ifadələrindən və üçlü sistemdə komponentlərin qar­şılıqlı təsirini nəzərə almaq üçün məhdud DTA ölçmələrinə əsaslanan funksiyadan ibarətdir. Grafikus.ru/plot3d proqramı vasitəsi ilə təbəqələşmə səthi temperature–tərkib asılılığı şəklində model­ləş­dirilmiş və vi­zuallaşdırılmışdır.

 

Açar sözlər : təbəqələşmə səthi, ikili və üçlü sistemləri, 3D modelləşmə, vizuallaşma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı