ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATİONAKTİV SAM-LARLA MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ DAŞ-SALAHLI BENTONİTİNİN ADSORBSİYA QABİLİYYƏTİNİN ARTIRILMASI
G.M.Heydərzadə, Ə.İ.Yaqubov, S.A.Məmmədova, Ə.N.Nuriyev

 

Ucuz təbii xammal olan Daş-Salahlı yatağının qillərinin adsorbsiya xassələrinin yüksəlməsinə dair tədqiqat işləri aparılmışdır. Toxuculuq kombinatının tullantı sularından üzvi çırkləndiricilərin çıxarılması üçün sorbent kimi tətbiq olunması məqsədi ilə onun hidrofobluğu yüksəldilmiş, həmçinin modifi­kasiyadan əvvəl və sonra istiliyi öyrənilmiş və kationaktiv SAM seçilmişdir.

 

Açar sözlər : alümosilikatlar, sorbentlər, kationaktiv SAM
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı