ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATİONAKTİV SAM-LARLA MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ DAŞ-SALAHLI BENTONİTİNİN ADSORBSİYA QABİLİYYƏTİNİN ARTIRILMASI
G.M.Heydərzadə, Ə.İ.Yaqubov, S.A.Məmmədova, Ə.N.Nuriyev

 

Ucuz təbii xammal olan Daş-Salahlı yatağının qillərinin adsorbsiya xassələrinin yüksəlməsinə dair tədqiqat işləri aparılmışdır. Toxuculuq kombinatının tullantı sularından üzvi çırkləndiricilərin çıxarılması üçün sorbent kimi tətbiq olunması məqsədi ilə onun hidrofobluğu yüksəldilmiş, həmçinin modifi­kasiyadan əvvəl və sonra istiliyi öyrənilmiş və kationaktiv SAM seçilmişdir.

 

Açar sözlər : alümosilikatlar, sorbentlər, kationaktiv SAM
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı