ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT YAĞLARININ ÖZLÜLÜK-TEMPERATUR XASSƏLƏRİNİN C6 α-OLEFİNLƏRİNİN OLİQOMER VƏ SOOLİQOMERLƏRİ İLƏ YAXŞILAŞDIRILMASI
Ə.İ.Əhmədov, C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov, F.C.Adıgözəlova

 

Məqalədə C6 α-olefinlərinin oliqomerləşməsi və ditsiklopentadien, inden və stirolla ikiqat birgə oliqomerləşməsi yolu ilə sintetik komponentlərin sintezi üzrə tədqiqatların nəticələri verilir. Müxtəlif molekul kütləsinə və tərkibə malik oliqomer birləşmələri alınmış və neft yağlarının tərkibində onların özlülük-temperatur xassələrini yaxşılaşdıran sintetik komponentlər kimi istifadə edilmişlər.

 

Açar sözlər : özlülük-temperatur xassələri, neft yağları, oliqomerlər, birgə oliqomerlər, α-olefinlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı