ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ÜZVİ MADDƏLƏRDƏ METİLEN QRUPLARI PROTONLARININ KİMYƏVİ SÜRÜŞMƏ QİYMƏTLƏRİNİN KÜKÜRD, AZOT VƏ OKSİGEN ATOMLARININ ELEKTROMƏNFİLİKLƏRİNDƏN ASILILIĞININ KORRELYASİYASI
E.A.Ağayeva, Q.M.Cəfərov, R.M.Səlimov, R.M.Ağayeva, D.A.Əliyeva

 Tərkibində  kükürd, azot və oksigen atomları olan bir sıra heteroatomlu aromatik və alifatik üzvi maddənin  NMR 1H spektrləri tədqiq edilmidir. Heteroatomların elektron sıxlığını p-elektronların iştirakı hesabına artan elektromənfiliklə əlaqələndirən korrelyasiya dəlilləri hesablanmışdır. Metilen protonlarının kimyəvi sürüşməsinin sərbəst lokal əlavələrlə təsvir olunmasının qeyri-mümkünlüyü və başlıca olaraq heteroatomun elektromənfiliyi ilə təyin olunması göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : proton kimyəvi sürüşmə, elektromənfilik, xətti asılılıq, metilen qrupları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı