ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GERMANİUMUN(IV) 2,2',3,4-TETRAHİDROKSİ-3'-SULFO-5¢-XLORAZOBENZOLLA KATİON SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏTİRMƏSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
R.Ə.Əliyeva, S.R.Mərdanova, F.E.Hüseynov, E.N.Məmmədov, F.M.Çıraqov

 

'Spektrofotometrik üsulla germaniumun(IV) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzolla (R) kation sət­hi aktiv maddələr (SAM) – setilpiridinbromid (SPBr), setilpiridinxlorid (SPCl), setiltrimetil­am­mo­ni­um­bromid (STMABr) və dekometoksin (Dek) iştirakında qarşılıqlı təsiri tədqiq edilib. Müəyyən edilib ki, SAM reagent ilə davamlı ion assosiatları əmələ gətirir. Germanium SAM iştirakında Gе(IV):R:SAM=1:2:2 tərkibli rəngli müxtəlifliqandlı komplekslər əmələ gətirir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələgəlməsinə pH, zaman, temperatur və qarşılıqlı təsirdə olan komponentlərin qatılığının təsiri öyrənilmişdir. Ger­ma­niumun təbii obyektlərdə yüksək keyfiyyətli fotometrik təyinatmetodikaları işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : spektrofotometrik tədqiqat, kompleks əmələ gətirmə, germanium(IV), 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzol, səthi aktiv maddələr, təbii obyektlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı