ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİTROBİRLƏŞMƏNİN TƏBİİ NEFT TURŞULARININ DUZLARI VƏ AMİDLƏ KOMPOZİSİYASINDAN YARADILMIŞ KONSERVASİYA MAYESİNİN TƏDQİQİ
V.M.Abbasov, Y.C.Ağazadə, E.K.Həsənov, H.M.Ağakişiyeva, E.Ş.Abdullayev

 

Mineral yağın nitrolaşmasından alınan nitrobirləşmələrin ayrılıqda və neft turşularının Co, Ni və Mg duzları ilə kompozisiyası inhibitor kimi konservasiya mayesində tədqiq edilmişdir.
α-Olefindən (C14H28) sintez olunmuş nitrobirləşmə ilə amidin kompozisiyası yaradılmış və
T-30 yağında  konservasiya mayeləri kimi  müxtəlif  mühitlərdə yoxlanılmışdır.

 

Açar sözlər : nitrobirləşmə, neft turşularının duzları, amid, olefin, kompozisiya, konservasiya mayesi, korroziya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı