ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN VƏ TƏBİİ TOKSİNLƏRİN SULU MƏHLULLARINDA RADİOLİTİK ZƏNCİRVARİ ÇEVRİLMƏ PROSESLƏRİNİ DAVAM ETDİRƏN ELEMENTAR REAKSİYALARIN ROLU
X.F.Məmmədov

Sulu məhlullarda fenolun və təbii toksinlərin radiolitik çevrilməsinin kinetik qanunauyğunluqlarının və elementar reaksiyaların sürətlərinin müqayisəli analizi aparılmışdır. Oksigenlə zənginləşdirilmiş sulu məh­lullarda fenolun və mikotoksinlərin çevrilməsi sürətinin artması müşahidə olunmuşdur. Fenolun və mi­kotoksinlərin oksigenli və oksigensiz sulu məhlullarda radiolitik çevrilmələrini izah edən mexa­nizmlər təklif edilmişdir

Açar sözlər : radiolitik çevrilmə, mikotoksin, fenol, ionlaşdırıcı radiasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı