ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN VƏ TƏBİİ TOKSİNLƏRİN SULU MƏHLULLARINDA RADİOLİTİK ZƏNCİRVARİ ÇEVRİLMƏ PROSESLƏRİNİ DAVAM ETDİRƏN ELEMENTAR REAKSİYALARIN ROLU
X.F.Məmmədov

Sulu məhlullarda fenolun və təbii toksinlərin radiolitik çevrilməsinin kinetik qanunauyğunluqlarının və elementar reaksiyaların sürətlərinin müqayisəli analizi aparılmışdır. Oksigenlə zənginləşdirilmiş sulu məh­lullarda fenolun və mikotoksinlərin çevrilməsi sürətinin artması müşahidə olunmuşdur. Fenolun və mi­kotoksinlərin oksigenli və oksigensiz sulu məhlullarda radiolitik çevrilmələrini izah edən mexa­nizmlər təklif edilmişdir

Açar sözlər : radiolitik çevrilmə, mikotoksin, fenol, ionlaşdırıcı radiasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı