ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl–Bi–Te SİSTEMİNİN e.h.q. ÜSULU İLƏ TERMODİNAMİK TƏDQİQİ
Y.İ.Cəfərov, S.Z.İmaməliyeva, Ə.Q.Babayev, M.B.Babanlı

 

Tallium elektroduna nəzərən qatılılıq elementlərinin e.h.q.-nin ölçülməsi ilə Tl–Bi–Te  sistemi Tl2Te–Bi2Te3–Te qatılıq sahəsində öyrənilmişdir. Txy diaqramında faza sahələrinin sərhədləri dəqiqləşdirilmiş, ərintilərdə talliumun parsial termodinamik funksiyaları və Tl2Te–Bi2Te3, Tl5Te3–Tl9BiTe6 kəsikləri üzrə fazaların standart əmələgəlmə termodinamik funksiyaları hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : tallium and bismut telluridləri, bərk məhlullar, termodinamik xassələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı