ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TOZVARI MATERİALLARIN DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ DƏNƏLƏRİN FORMALAŞMASI PROSESİNİN TƏDQİQİ
Q.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov, R.K.Qasımova, Q.M.Mustafaeva

Tozvarı superfosfatın baraban tipli dənəvərləşdiricidə dənəvərləşməsi prosesinin qanunauyğunluqları və mexanizmi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatda dənələrin bərkiməsi və təbəqələşməsi prosesləri nəzərə alınmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, dənələrin formalaşması dalğavarı xarakter daşıyır və dənələrin ölçülərinin artması ilə bu xarakter sönür.

 

Açar sözlər : dənəvərləşmə, superfosfat, mexaniki möhkəmlik, intensivləşdirmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı