ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TOZVARI MATERİALLARIN DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ DƏNƏLƏRİN FORMALAŞMASI PROSESİNİN TƏDQİQİ
Q.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov, R.K.Qasımova, Q.M.Mustafaeva

Tozvarı superfosfatın baraban tipli dənəvərləşdiricidə dənəvərləşməsi prosesinin qanunauyğunluqları və mexanizmi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatda dənələrin bərkiməsi və təbəqələşməsi prosesləri nəzərə alınmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, dənələrin formalaşması dalğavarı xarakter daşıyır və dənələrin ölçülərinin artması ilə bu xarakter sönür.

 

Açar sözlər : dənəvərləşmə, superfosfat, mexaniki möhkəmlik, intensivləşdirmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı