ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENİN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
A.S.Cəfərov, H.Ə.Məmmədəliyev, A.M.Əliyev, T.T.İbrəhimov, N.M.Əliyeva

 

Məlum  üsulla yarımsənaye miqyasında  istehsal  edilən  diallilferrosen (DAF-2) məhsulunun sintezi  üsulu analiz edilərək mənfi  cəhətləri araşdırılmış və DAF-2-nin  və digər alkilferrosenlərin  yeni  sintez  üsülları təklif  olunmuşdur.

 

Açar sözlər : natrium amid, tsiklopentadien, dəmir ammiakatı, ferrosen, heksan, qarışıq bərk raket yanacaqları, dietilferrosen, pilot qurqusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı