ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENİN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
A.S.Cəfərov, H.Ə.Məmmədəliyev, A.M.Əliyev, T.T.İbrəhimov, N.M.Əliyeva

 

Məlum  üsulla yarımsənaye miqyasında  istehsal  edilən  diallilferrosen (DAF-2) məhsulunun sintezi  üsulu analiz edilərək mənfi  cəhətləri araşdırılmış və DAF-2-nin  və digər alkilferrosenlərin  yeni  sintez  üsülları təklif  olunmuşdur.

 

Açar sözlər : natrium amid, tsiklopentadien, dəmir ammiakatı, ferrosen, heksan, qarışıq bərk raket yanacaqları, dietilferrosen, pilot qurqusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı