ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏRK MƏİŞƏT, FOSFOGİPS TULLANTILARI VƏ AŞAĞI KEYFİYYƏTLİ MAZIDAĞI (TÜRKİYƏ) FOSFORİTİ ƏSASINDA MAYE ÜZVİ MİNERAL KOMPLEKS GÜBRƏNİN ALINMASI TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ
M.S.Alosmanov, N.F.Cavadov, S.B.Qasımova, M.M.Binnətova, İ.İ.Zeynalova

 

Bərk məişət, fosfogips tullantıları və aşağı keyfiyyətli fosforit (Mazıdağı) əsasında ²çala üsulu² ilə maye şəklində üzvi-mineral kompleks gübrənin alınma üsulundan bəhs edir. Müəyyən olun­muş­dur ki,1.5–2.0 atmosfer təzyiqdə bu birləşmələrdən qidaverici elementlər ayrılır, tor­pağı və yetişdirilən bitkiləri istifadə olunmayan hala gətirən bakteriyalar da məhv edilir, insan sağ­lam­lığına, torpağa və bitkiyə ziyan verməyən  maye şəklində üzvi-mineral kompleks gübrə is­teh­sal olunur. Tətbiq olunan tullantıların istifadəsi ilə ekoloji tarazlığın  pozulmasının qarşısı alınır.

 

Açar sözlər : məişət tullantısı, fosfogips, fosforit, gübrə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı