ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ HİDROAROMATİK NİTRİLLƏRİN XROMATOQRAFİK VƏ İQ SPEKTROSKOPİK TƏDQİQİ
R.M.Əhmədov, R.R.Əhmədova, H.H.Nurullayev

 

Qaz-maye xromatoqrafiyası ilə doymamış alifatik nitrillərin dienlərlə bəzi qarşılıqlı təsir  reaksiyalarının məhsulları analiz olunmuşdur. Sintez olunmuş məqsədli məhsullar – hidroaromatik nitrillər İQ spektroskopik üsulla tədqiq olunmuşdur.

 

Açar sözlər : hidroaromatik nitrillər, qaz-maye xromatoqrafiya, infraqırmızı spektroskopiya, tərkib, quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı