ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENİLKARBİNOLLARIN TİOEFİR TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
E.M.Qədirova

 

Ferrosenilkarbinolların H2S və bəzi merkaptanlarla reaksiyaları 20–400 C temperatur intervalında tetrahidrofuran (THF) mühitində reagentlərin 1:1 və 1:2 nisbətlərində aparılmış, nəticədə ferrosenin tioefir törəmələri alınmışdır.  Alınmış tioefirlərin İQ spektral metodla tədqiqi aparılmışdır.

 

Açar sözlər : ferrosenilkarbinol, merkaptanlar, tioefir törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı