ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SELLÜLOZUN ÇEVRİLMƏ PROSESİ ÜÇÜN EFFEKTİV HƏLLEDİCİ
V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, Z.M.Əliyeva, N.Ə.Ağayeva, S.S.Abbasova

Sellülozun effektiv həlledicisi N-methylmorfolin-N-oksidinin (MMO) iki mərhələli alınma üsulu tədqiq edilmişdir. Birinci mərhələ – N-methylmorfolinin (MM) morfolin (M), formaldehid (F) və qarışqa turşusunun (QT) qarşılıqlı təsir reaksiyasından M:F:QT =1.0:1.4:1.25 mol  nisbətlərində, 80–900C  temperaturda, 4–5 saat reaksiya müddətində alınması. Ikinci mərhələ – H2O2 iştirakı ilə H2O2:MM=1:1 mol nisbətlərində, 65–700C temperaturda, 6 saat reaksiya müddətində MM-in MMO-nə oksidləşməsidir. MMO-nin çıxımının aşagı temperaturda və aşağı reaksiya müddətində, birbaşa hava oksigeninin aerob oksidləşməsi yolu ilə və Fe3+ ionlarının (≥ 10-4 kütlə %) iştirakı şəraitində artması göstərilmişdir

Açar sözlər : sellüloz, sellülozun qeyri-su həllediciləri, N-metilmorfolin, N-metilmorfolin-N-oksid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı