ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
REQRESSİV MODEL ƏSASINDA METOKSİETİLVALERATIN ALINMASININ OPTİMAL ŞƏRAİTİNİN TAPILMASI
R.P.Cəfərov, Ş.N.Məhərrəmova, E.B.Zeynalov, N.F.Sədiyeva, S.A.İsgəndərova

 

Təcrübələrin göstəriciləri əsasında, alınan göstəricilərə adekvat təsir edən, reqressiv tənlik şəklində prosesin riyazi modeli işlənib hazırlanmışdır. Prosesin göstəricilərinə təsir edən əsas faktorların miqdar nisbətləri müəyyən edilmişdir. Adekvat riyazi modeldən istifadə olunmaqla prosesin aparılmasının bütün mümkün variantlarına baxılmışdır. Çıxış kəmiyyətlərinin dəyişən giriş ölçülərindən birparametrli asılılıq müəyyən olunmuşdur. Nəticədə əsas məhsulun maksimal miqdarını tapmağa imkan verən, dəyişən giriş kəmiyyətlərinin qiymətlərini müəyyən etməklə, prosesin optimallaşdırma məsələsi həll edilmişdir.

 

Açar sözlər : efirləşmə, yağ turşuları, metoksietilvalerat, yüksək dispersli katalizatorlar, reqressiv model, planın matrisası, çıxış parametrləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı