ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ti–Sb OKSİD KATALIZATORLARINDA NO RADİKALLARININ EPR SPEKTRLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
F.S.Ismayılova-Hacıyeva, V.F.Anufriyenko, S.H.Məmmədova

 

Tərkibində 3 mol %-dən az Sb2O5 olan Ti–Sb oksid katalizatorlarında NO radikallarının EPR spektrləri tədqiq edilmişdir (Т >770 K-də termiki emal). NO TiO2 matrisasındakı ammonyak qarışığının oksidləşməsi nəticəsində alınır. g =2.002, A=32 Гс, g)=1.914, g=1.943 kimi parametrləri olan siqnallar π-formasında stabilləşən NO radikallarına aiddir. Oksidləşmədən sonra gx,y=2,013 gz=1.957, Ax=18 Гс kimi parametrləri olan ²qeyri-adi² NO aş­kar edilmişdir ki, bu da həmin radikalın σ-formasında stabilləşməsi ilə izah edilə bilər.

 

Açar sözlər : EPR spektrləri, NO radikalları, Ti–Sb oksid katalizatoru, σ-stabilləşmə, çoxnazik quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı