ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-FORMİLMORFOLİNLƏ YAĞ DİSTİLLATI FRAKSİYASININ KAVİTASİON EKSTRAKSİYASI
H.R.Əzizbəyli, R.V.Əliyeva, R.Z.Həsənova

 

Təqdim olunan məqalədə N-formilmorfolinlə yağ distillatı fraksiyasının maqnit-impuls kavitasiyanın təsiri vasitəsilə ekstraksiyası tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, az müddət ərzində (1–2 dəq) ekstraksiya prosesi yüksək effektivliklə gedir, izafi vaxt, enerji sərfi azalır və adi qarışdırılma üsulu ilə 1–3 saat ərzində əldə olunan nəticələrlə müqayisə olunandır.

 

Açar sözlər : N-formilmorfolin, az- və çoxparafinli yağ distillatları, maqnit-impuls kavitasiya, eks­t­rak­siya, rafinat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı