ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-ETİLTİOOKTANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, S.İ.İbrahimli, X.İ.Həsənov, T.H.Kazımova

 

1-Etiltiooktan-2-ol, formaldehid və ikili aminlərlə aparılan üçkomponentli Mannix reaksiyası əsasında 1-etiltiooktanın aminometoksi törəmələrinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Ilkin reagentlərin bərabər molyar nisbətində 50–600C temperaturda 3–4 saat müddətində aparılan reak­siyalar nəticəsində alınan birləşmələrin çıxımı 72–76% təşkil edir. Birləşmələrin tərkib və quruluş­ları İQ, 1H NMR spektroskopik və kütlə-spektrometrik üsullarla təsdiq edilmişdir. Sintez olunmuş maddələr antimikrob preparatlar kimi sınaqdan keçirilmiş və müsbət nəticələr əldə edilmişdir.

 

Açar sözlər : 1-etiltiooktan-2-ol, etiltiooktanın aminometoksi törəmələri, Mannix reaksiyası, bioloji aktiv maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı