ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-(3-TRİALKİLSİLİLPROPİL)-N-(2-SİANOETİL)-N-(2,3-EPİTİOPROPİL)AMİNLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
Ə.M.Qaramanov

 

Nitriltərkibli silisiumüzvi ikili aminlərin 1-xlor-2,3-epitiopropanla kalium qələvisinin iştirakı ilə dietil efiri mühi­tin­də 40–52%-li çıxımla nitril- və azottərkibli silisiumüzvi tiiranların əmələgəlməsi ilə qarşılıqlı təsirinin nəticələri ve­rilmişdir. Sintez edilmiş tiiranlar epoksid qatranları üçün yaxşı modifikatorlardır.

 

Açar sözlər : silisiumüzvi aminlər, nitril-, azottərkibli tiiranlar, modifikatorlar, epoksid qatranlar
Məqaləyə baxın