ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-(3-TRİALKİLSİLİLPROPİL)-N-(2-SİANOETİL)-N-(2,3-EPİTİOPROPİL)AMİNLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
Ə.M.Qaramanov

 

Nitriltərkibli silisiumüzvi ikili aminlərin 1-xlor-2,3-epitiopropanla kalium qələvisinin iştirakı ilə dietil efiri mühi­tin­də 40–52%-li çıxımla nitril- və azottərkibli silisiumüzvi tiiranların əmələgəlməsi ilə qarşılıqlı təsirinin nəticələri ve­rilmişdir. Sintez edilmiş tiiranlar epoksid qatranları üçün yaxşı modifikatorlardır.

 

Açar sözlər : silisiumüzvi aminlər, nitril-, azottərkibli tiiranlar, modifikatorlar, epoksid qatranlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı