ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİSSƏLƏRİ KVATERNİZASİYA OLUNMUŞ POLİ-4-VİNİLPİRİDİNİN KİNETİKA VƏ SORBSİYA XASSƏLƏRİ
E.B.Amanov, N.A.Zeynalov, H.M.Fərəcov

 

Hissələri kvaternizasiya olunmuş poli-4-vinilpiridinin kinetika və sorbsiya xassələri tətqiq edilmişdir. Nəticə olaraq alınır kı, hissələri kvaternizasiya olunmuş poli-4-vinilpiridini mis, kobalt, nikel ionlarına köklədikdə sorbsiya tutumu həmin metala görə artır. Bu da köklənməmiş və sənaye analoqlarının sorbsiya tutumundan bir neçə dəfə çoxdur.

 

Açar sözlər : poli-4-vinilpiridin, şişmə, kvaternizasiya, tikmə, sorbsiya tutumu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı