ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİTRON TURŞULARININ MONO-, Dİ- VƏ TRİETANOLAMİN DUZLARININ SİNTEZI VƏ ONLARIN H2S HƏLL OLMUŞ MÜHİTLƏRDƏ POLADIN KORROZİYASINA TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
V.M.Abbasov, S.Y.Hacıyeva, R.S.Məhərrəmov, R.A.Cəfərova, E.E.Qasımov

 

Etilenin oliqomerləşməsindən alınan okten-1, dodesen-1, tetradesen-1, C16–18 α-olefinlər və pro­pi­lenin trimeri və tetrameri əsasında nitrotörəmələr alınmışdır. Alınmış nitrobirləşmələrin mono-, di-, tri­eta­nol­amin duzları sintez olunmuş, spirt və su qarışığında 20%-li məhlulları hazırlanmışdır. Bu məhlulların H2S həll olmuş mühitlərdə poladın korroziyasına təsiri tədqiq edilmişdir. Müdafiə effektinin radikalın uzunluğundan, radikalın quruluşundan və kationun növündən asılı olduğu aşkar edilmişdir.

 

Açar sözlər : hidrogen sulfid korroziyası, nitrolaşma, tautomerlik, korroziyadan müdafiə effekti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı