ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTOMETİLMORFOLİNİN AMİNOMETİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN YAĞLARA MÜHAFİZƏEDİCİ AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ
V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, R.F.Məmmədova

 

Morfolinin tiometilləşməsi reaksiyasından alınmış merkaptometilmorfolinin formalin iştirakında ikili alifatik və heterotsiklik aminlərlə kondensləşməsindən bir sıra aminometil törəmələri sintez edil­miş­dir. Alınmış birləşmələr yağlara mühafizəedici aşqar kimi tədqiq edilmiş və onların quruluşu ilə ef­fektivliyi arasındakı asılılıq öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : korroziya, ingibitor, sürtkü yağı, mühafizəedici aşqar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı