ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SƏNAYE SU MƏNBƏLƏRİNİN ÇOXKOMPONENTLİ ÜZVİ QALIQLARDAN RESİRKULYASIYALI MAYE FAZALI AYRILMASI, PROSESİN TEXNOLOJİ VƏ AVADANLIQ TƏRTİBATI
A.M.Əliyev, Q.İ.Kəlbəliyev, G.Z.Süleymanov, Ə.A.Həsənov, R.Ə.Vəliyev

 

Məqalənin birinci hissəsi elektrolit kompozisiya əmələkətrici üzvi qalıqlarla çirkləndirilmiş su mənbələrinin sorbentlərdən istifadə etməklə ayrılması və adsorbsiya prosesinin bəzi kinetik qanununa uyğunlarınına baxılmışdır.

 

Açar sözlər : təmizləmə, su mənbəyi, elektrolit qalıqları, sorbent, adsorbsiya, kinetik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı