ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACINDAKI CAYLARIN CINQILINDAN BETON ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ QIRMADAŞLARIN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİ VƏ ZƏRƏRLİ QARIŞIQLARI HAQQINDA
F.A.Bayramov, O.M.İmanova

 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacındakı cayların çınqılından beton üçün hazırlanmış qırmadaşların fiziki-mexaniki xassələri və zərərli qarışıqların (amorf SiO2, sulfatlar, sulfidlər və xloridlər) təsirinin öyrənilməsi nəticələri verilmiş, onların beton və armaturun xassələrinə təsiri göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : çınqıl, qırmadaş, beton, korroziya, sulfat, sulfid, zərərli qarışıq, xloridlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı