ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN KAPRON TURŞUSU İLƏ EKSTRAKSİYASI
S.R.Məmmədova, P.A.Cabbarova, M.A.Hacıyev

 

Misin kapron turşusu ilə üzvi həlledicilərdə ekstraksiyası tədqiq edilmişdir. Ekstraksiya olunan birləşmələrin fazalarda paylanma mexanizmi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, qeyd edilən turşu misi kation mübadiləsi mexanizmi üz­rə çı­xarır. Misin ekstraksiyası karbon turşuları üçün qəbul olunmuş tənliklə təsvir olunur. Ekstraksiyanın qatılıq sabit­lə­ri he­sab­­lanmışdır. Neytral duzların  (NaCl, Na2SO4) sulu məhlulda iştirakının misin ekstraksiyasına müsbət təsiri sübut olun­muş­dur.

 

Açar sözlər : ekstraksiya, kapron turşusu, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı