ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN KAPRON TURŞUSU İLƏ EKSTRAKSİYASI
S.R.Məmmədova, P.A.Cabbarova, M.A.Hacıyev

 

Misin kapron turşusu ilə üzvi həlledicilərdə ekstraksiyası tədqiq edilmişdir. Ekstraksiya olunan birləşmələrin fazalarda paylanma mexanizmi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, qeyd edilən turşu misi kation mübadiləsi mexanizmi üz­rə çı­xarır. Misin ekstraksiyası karbon turşuları üçün qəbul olunmuş tənliklə təsvir olunur. Ekstraksiyanın qatılıq sabit­lə­ri he­sab­­lanmışdır. Neytral duzların  (NaCl, Na2SO4) sulu məhlulda iştirakının misin ekstraksiyasına müsbət təsiri sübut olun­muş­dur.

 

Açar sözlər : ekstraksiya, kapron turşusu, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı