ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN KAPRON TURŞUSU İLƏ EKSTRAKSİYASI
S.R.Məmmədova, P.A.Cabbarova, M.A.Hacıyev

 

Misin kapron turşusu ilə üzvi həlledicilərdə ekstraksiyası tədqiq edilmişdir. Ekstraksiya olunan birləşmələrin fazalarda paylanma mexanizmi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, qeyd edilən turşu misi kation mübadiləsi mexanizmi üz­rə çı­xarır. Misin ekstraksiyası karbon turşuları üçün qəbul olunmuş tənliklə təsvir olunur. Ekstraksiyanın qatılıq sabit­lə­ri he­sab­­lanmışdır. Neytral duzların  (NaCl, Na2SO4) sulu məhlulda iştirakının misin ekstraksiyasına müsbət təsiri sübut olun­muş­dur.

 

Açar sözlər : ekstraksiya, kapron turşusu, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı