ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
3Tl2Se+Sb2Te3«3Tl2Te+Sb2Se3 QARŞILIQLI SİSTEMİNDƏ YENİ DƏYİŞƏN TƏRKİBLİ FAZALAR
Y.İ.Cəfərov

DTA və RFA üsulları ilə Tl2Se–Tl2Te–TlSbTe2–TlSbSe2 sistemində faza tarazlıqları öyrə­nilmişdir. Faza dia­qra­mının 300 K-də izotermik kəsiyi, Tl9SbSe6–Tl9SbTe6 (1),  2Tl2Se–TlSbTe2 (2) və 2Tl2Te–TlSbSe2 (3) politermik kəsikləri qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, (1) kəsiyi kvazibinardır və arasıkəsilməz bərk məhlullar əmələ gətirir. Bərk məhlullar ≈15 mol.%Tl9SbTe6 tərkibdə morfotrop faza çevrilməsinə məruz qalır. (2) və (3) kəsikləri qeyri-kvazibinardırlar və 3Tl2Se+Sb2Te3«3Tl2Te+Sb2Se3 qarşılıqlı sisteminin bir sıra faza sahələrini kəsirlər

Açar sözlər : selenidlər, telluridlər, tallium, stibium, bərk məhlullar, faza diaqramları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı